Chắc hẳn rất nhiều bạn thắc mắc viffas là gì phải không nào. Vậy hãy cùng orderhangtrungquoc.vn tìm hiểu vai trò của tổ chức này nhé.

Viffas là gì

Viffas hay còn gọi là  Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam. Hiệp hội giao nhận  kho vận Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp và các công dân của Việt Nam ((dưới đây gọi tắt là hội viên) hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận, lô gi-stic tự nguyện thành lập, không vụ lợi, nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển các hoạt động nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận lô-gi-stic của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là CHXHCNVN), trên cơ sở đó hội nhập với các tổ chức hoạt động trong ngành, lĩnh vực này trong khu vực và trên thế giới theo quy định của pháp luật.

Viffas (Vietnam Freight Forwarders Association) thành lập 1993 với tầm nhìn: “Liên kết hợp tác những nhà cung cấp dịch vụ giao nhận, logistics nhằm kiến tạo vai trò ngành kinh tế mũi nhọn của Việt nam” và Sứ mệnh “Nâng cao tính chuyên nghiệp, phát triển dịch vụ logistics hiện đại, kết nối logistics toàn cầu, góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước Việt nam”.

Sau hơn 17 năm VIFFAS đã phát triển từ 7 hội viên lên 140 hội viên tính đến 31/3/2011 (trong đó có 124 hội viên chính thức và 16 hội viên liên kết)

Vai trò của hiệp hội

 1. Hiệp hội phối hợp hoạt động của các hội viên nhằm bào vệ quyền lợi kinh tế, chính trị và nâng cao vị thế của Nước CHXHCN Việt Nam trong các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động giao nhận kho vận, lô-gi-stic cũng như quyền lợi của các hội viên; kiến tạo mối quan hệ hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa các đơn vị hội viên hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic, góp phần nâng cao trình độ tác nghiệp, hình thức hoạt động nghiệp vụ, cải tiến chất lượng hoạt động xuất khẩu, giao nhận kho vận, lô-gi-stic; mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và hợp tác đầu tư với nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 2. Tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên cũng như các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần tích cực vào công tác giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
 3. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực liên quan đến giao nhận kho vận, lô-gi-stic và phát triển giao nhận kho vận, lô-gi-stic theo quy định của pháp luật.
 4. Tư vấn, phản biện về ngành, lĩnh vực liên quan đến giao nhận kho vận, lô-gi-stic và phát triển giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên lãnh thổ Việt Nam; làm cầu nối giữa các hội viên, thành viên của Hiệp hội với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết ca1cva61n đề có liên quan đến sự phát triển bền vững về ngành, lĩnh vực liên quan giao nhận kho vận, lô-gi-stic và phát triển giao nhận kho vận, lô-gi-stic trong khuôn khổ pháp luật quy định.
 5. Hỗ trợ hội viên trong việc ổn định, mở rộng và phát triển các loại hình kinh doanh – dịch vụ liên quan đến giao nhận kho vận, lô-gi-stic và phát triển giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên lãnh thổ Việt nam theo quy định của Pháp luật.
 6. Xúc tiến công tác đầu tư – thương mại – dịch vụ – hợp tác quốc tế, cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức, hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo về ngành, lĩnh vực liên quan đến giao nhận kho vận, lô-gi-stic và phát triển giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên lãnh thổ Việt nam theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Hiệp hội :

 1. Tập hợp, đoàn kết các thành viên trong Hiệp hội để xây dưng, phát triển Hiệp hội vững mạnh, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận Việt nam; đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động công tác khác theo quy định của pháp luật để góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 2. Đại diện, làm đầu mối liên hệ cho hội viên trong việc nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các hội viên để tham gia, kiến nghị với các cơ quan nhà nước về các chủ trương chính sách, các biện pháp liên quan đến ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt Nam, hỗ trợ hội viên về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này nhằm tạo điều kiện phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt nam.
 3. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tổ chức giúp đỡ hội viên theo khả năng các nguồn lực của Hiệp hội trong khuôn khổ luật pháp của nước CHXHXN Việt nam, tạo điều kiện để các đơn vị, tổ chức là hội viên tiếp cận với các tổ chức Quốc tế theo quy định của pháp luật góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của hoạt động quản lý và phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt nam theo quy định của pháp luật.
 4. Động viên sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau giữa các hội viên trong công tác quản lý, phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt nam.
 5. Tư vấn pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức về luật pháp, về kinh tế thị trường, về môi trường, về hội nhập quốc tế và đầu tư – kinh doanh – thương mại – dịch vụ, về sở hữu trí tuệ cho hội viên theo quy định của pháp luật.
 6. Cập nhật và cung cấp cho các hội viên về chính sách, pháp luật và các chủ trương của Nhà nước liên quan đến ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt Nam, tạo điều kiện cho các hội viên chủ động trong công tác quản lý, phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt nam cũng như giúp các hội viên phòng tránh được các rủi ro trong quá trình thực hiện công tác quản lý và phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic theo quy định của pháp luật.
 7. Hướng dẫn, giám sát các hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và điều lệ, quy chế, quy định hoặc những nội quy khác của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 8. Giới thiệu thành tựu và năng lực của các hội viên.
 9. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, tư vấn về nghiệp vụ, khoa học – công nghệ, cách thức quản lý mới, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp cho hội viên trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 1. Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật để tạo nguồn thu cho Hiệp hội.
 2. Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật nhằm tranh thủ các điều kiện để phát triển ngành, lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt Nam.
 3. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.
 4. Xuất bản các bản in, ấn phẩm, tạp chí (nếu có) của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt nam theo quy định của pháp luật.
 6. Thu thập và cung cấp cho các hội viên các thông tin đầy đủ của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế có liên quan, kịp thời thông báo các khuyến nghị, thông tin, mẫu biểu, chứng từ, hợp đồng và các công ước quốc tế đã được phổ biến và lưu hành rộng rãi trên thế giới, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nước và trên thế giới theo quy định của pháp luật.
 7. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề về các chủ đề pháp lý, nghiệp vụ kỹ thuật giao nhận kho vận, lô-gi-stic theo quy định của pháp luật để các bên Việt nam và nước ngoài liên quan trao đổi ý kiến và quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm.
 8. Giúp đỡ các hội viên tiếp cận, gia nhập, tham gia các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế liên quan cũng như thiết lập và phát triển quan hệ với các bạn hàng trong và ngoài nước và trao đổi thông tin nghề nghiệp với các đồng nghiệp ở các nước trên thế giới theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 9. Phát biểu và trình bày dưới dạng các quan điểm của những người làm công tác giao nhận kho vận, lô-gi-stic của Việt nam với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về các công ước, các luật lệ quốc tế có liên quan tới các vấn đề nói trên theo quy định của pháp luật Việt nam và theo luật pháp quốc tế mà Nhà nước Việt nam tham gia là thành viên.
 10. Tư vấn cho các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật trong việc phê chuẩn, gia nhập hoặc ký kết các công ước quốc tế có liên quan tới tổ chức và hoạt động giao nhận kho vận, lô-gi-stic do các tổ chức quốc tế dự thảo.
 11. Tham gia các hoạt động của liên đoàn các hiệp hội giao nhận kho vận quốc tế (Viết tắt là FIATA (International Federration of Freight Forwarders Association) và Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận Asean (Viết tắt là AFFA (Asean Federration of Forwarders Associations)) cũng như các tổ chức quốc tế khác có liên quan theo quy định của pháp luật
 12. Thực hiện các công việc khác khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt nam yêu cầu.

Bản quyền thuộc về Công ty Oder hàng trung quốc, một thành viên của Vĩnh Cát Logistics

Dịch vụ chính của công ty:

 • Mua hàng trung quốc
 • Vận chuyển hàng trung quốc
 • Ủy thác xuất nhập khẩu
 • Chuyển tiền sang trung quốc
 • Chuyển phát nhanh quốc tế

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN VĨNH CÁT LOGISTICS

Địa chỉ: Tòa HH1A , Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: Mr Hưng 0936.740.689

Email: conghung031@gmail.com

Website: https://orderhangtrungquoc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *