Từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, theo quy định môi trường quốc tế về việc sử dụng nhiên liệu sạch trong các Khu vực kiểm soát khí thải (Emission Control Areas – ECA), các hãng tàu sẽ áp dụng Phụ phí giảm thải Lưu huỳnh (Low Sulphur Surcharge – LSS) để bù đắp các chi phí phát sinh khi hoạt động trong những khu vực này.

Việc tách riêng khoản phụ phí này, không gộp chung vào Cước hiệu chỉnh nhiên liệu sẽ giúp khách hàng thấy rõ chi phí phát sinh thêm theo quy định mới về môi trường.

Nhằm bù đắp chi phí tăng thêm do việc chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch hơn ở các Khu vực Kiểm soát Khí thải theo yêu cầu của quy định ECA, các hãng tàu sẽ áp dụng Phụ phí giảm thải Lưu huỳnh (LSS).

Phụ phí sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 và ảnh hưởng đến tất cả các tuyến có điểm đi hoặc điểm đến tại các Khu vực Kiểm soát Khí thải (ECA).

Mức phụ phí LSS sẽ được xác định cụ thể theo tuyến và được áp dụng bằng nhau cho hàng xuất, hàng nhập và hàng khô, hàng đông lạnh. Mức phí sẽ khác nhau dựa vào chi phí phát sinh thêm do sử dụng nhiên liệu ít lưu huỳnh trên từng tuyến cụ thể.

Mức phụ phí sẽ được xem xét hàng quý và sẽ được điều chỉnh để phản ánh đúng chi phí cho nhiên liệu ít lưu huỳnh, nghĩa là biến động về giá của nhiên liệu ít lưu huỳnh sẽ được phản ánh rõ vào mức phụ phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *