Consular invoice là gì?

(Consular invoice hoá đơn xác nhận của lãnh sự nước người mua đang làm việc ở nước người bán. Hoá đơn lãnh sự có tác dụng thay thế cho giấy chứng nhận xuất xứ (xem mục chứng từ hải quan).

Proforma invoice là gì?

Hoá đơn chiếu lệ (Proforma invoice loại chứng từ có hình thức như hoá đơn, nhưng không dùng để thanh toán bởi vì nó không phải  yêu cầu đòi tiền. Tuy nhiên điểm giống nhau trong chức năng của nó với hoá đơn thông thường : Nó nói rõ giá cả và đặc điểm của hàng hoá.