Chứng từ kế toán là gì?

Là các giấy tờ liên quan khác ngoài hoá đơn, chứng từ là bằng chứng cho việc mua bán, trao đổi hàng hoá…Là căn cứ để hạch toán ghi sổ  các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Nội dung chứng từ kế toán

– Tên và số hiệu của chứng từ kế toán

– Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán

-Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán

-Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán

– Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

– Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ

– Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

 Các loại chứng từ

Chứng từ thu, chi liên quan đến tiền mặt

– Phiếu thu: Phiếu chi là chứng từ kẹp với hoá đơn mua hàng hoá, mua dịch vụ thanh toán ngay, trên nội dung thể hiện đầy đủ thông tin như mục 1.

– Phiếu chi: Phiếu thu là chứng từ kẹp với hoá đơn bán hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ thu tiền ngay.

– Giấy đề nghị thanh toán

– Giấy đề nghị tạm ứng

Chứng từ liên quan ngân hàng

– Uỷ nhiệm chi: Là chứng từ dùng để bên mua thanh toán tiền cho bên bán hàng thông qua giao dịch ngân hàng. Trên uỷ nhiệm chi có đầy đủ chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng( nếu có), và các thông tin bắt buộc khi viết uỷ nhiệm chi.

– Séc: là chứng từ dùng để rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

– Giấy báo nợ: Là chứng từ ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp thể hiện tiền trong ngân hàng của doanh nghiệp giảm đi

– Giấy báo có: Là chứng từ ngân hàng cung cấp thể hiện tiền trong ngân hàng tăng lên

– Giấy nhận nợ: Là chứng từ chứng minh ngân hàng cho doanh nghiệp bạn vay một món tiền theo giấy nhận nợ, giấy nhận nợ thể hiện ngày, tháng, năm, số tiền, hạn thanh toán món tiền đó…

– Giấy tờ bảo lãnh hợp đồng, cầm cố, thế chấp….liên quan chứng từ trong công ty xây dựng

Các loại chứng từ nhập, xuất liên quan công ty sản xuất, xây dựng

– Phiếu xuất kho: Là chứng từ phản ánh số lượng nguyên vật liệu xuất kho

– Phiếu nhập kho: Thể hiện nhập kho nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hoá

Các loại chứng từ khác như

– Bảng chấm công, Bảng lương, phiếu chi lương

– Hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán, chứng từ kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *